Algemene Voorwaarden van Cogn-IT

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen m.b.t. de levering van goederen en/of diensten door Cogn-IT aan haar klant (hierna de “Klant”). Afwijkende voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Cogn-IT.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling, of bij gebrek daaraan, door de ondertekening of de uitvoering van de overeenkomst door Cogn-IT of de Klant aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden.

1.3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen dan tegenstelbaar aan Cogn-IT indien Cogn-IT deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft. In dat geval blijven de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing. Aan overeengekomen afwijkingen kan de Klant geen rechten ontlenen voor toekomstige transacties.

1.4. Een begin van uitvoering door de Klant geldt tevens als aanvaarding van de Algemene Voorwaarden, tenzij die uitvoering onder expliciet en schriftelijk voorbehoud gebeurt.

2. Offertes en bestellingen

2.1. Elke offerte van Cogn-IT is vrijblijvend en heeft, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen na de datum van de offerte. Cogn-IT zal slechts gebonden zijn door een bestelling van de Klant indien Cogn-IT uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd heeft deze te aanvaarden.

2.2. Alle in een offerte of bestelling vermelde termijnen zijn louter indicatief en niet bindend. Cogn-IT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de overschrijding ervan en deze is ook geen geldige grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant. Cogn-IT zal de Klant naar best vermogen op de hoogte brengen van de (vermoedelijke) overschrijding van een termijn.

3. Levering

3.1. De Klant aanvaardt gedeeltelijke leveringen.

3.2. Het risico met betrekking tot goederen gaat over op de Klant op het ogenblik van de levering ervan. De eigendomsoverdracht gebeurt pas bij de algehele betaling van de prijs en eventuele interesten en schadevergoedingen ingevolge een laattijdige betaling.

3.3. De ondertekening door de Klant van de leveringsbon houdt de oplevering en aanvaarding in van het geleverde goed of de geleverde dienst.

4. Prijzen, facturen en betalingen

4.1. Alle prijzen en andere bedragen zijn in euro uitgedrukt en exclusief BTW en andere belastingen en heffingen. Indien deze belastingen en heffingen na de sluiting van de overeenkomst verhogen, is Cogn-IT gerechtigd deze door te rekenen aan de Klant. Meer- en bijwerken zullen worden aangerekend aan de in de op dat ogenblik door Cogn-IT gehanteerde tarieven.

4.2. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres van onze maatschappelijke zetel. Aangestelden zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen. Bij niet-betaling op de vervaldag is de Klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10% op het totaalbedrag van de factuur op jaarbasis. Bovendien is de klant bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur binnen de maand na de vervaldag een van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaalbedrag van de factuur op de totale prijs. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten van facturen zijn voor rekening van de Klant, met een minimum verschuldigde vergoeding van 10% van het totaalbedrag van elke factuur.

4.3. De Klant is niet gerechtigd tot schuldvergelijking ten aanzien van Cogn-IT.

4.4. De Klant kan een betaling slechts opschorten indien hij aantoont dat Cogn-IT een contractuele verplichting niet nagekomen is en hij Cogn-IT daarvan voorafgaandelijk bij aangetekende brief op de hoogte heeft gebracht. In elk geval kan het bedrag van de opgeschorte betaling enkel betrekking hebben op dat deel van het goed of de dienst dat betrekking heeft op de beweerde niet-nakoming van de contractuele verplichting. Een opschorting van betaling door de Klant is enkel mogelijk indien (het deel) van het goed of dienst afzonderlijk identificeerbaar is op een factuur.

4.5. De Klant verbindt er zich toe om in geval van laattijdige betaling van facturen, Cogn-IT, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen onmiddellijk opnieuw in bezit te laten nemen, Cogn-IT daarvoor toegang te verschaffen tot zijn lokalen en alle vervoerskosten te dragen.

5. Overmacht

5.1. Cogn-IT is niet gehouden tot de nakoming van contractuele verplichtingen waarvan de uitvoering onmogelijk geworden is. In elk geval kan Cogn-IT niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-nakomen van haar contractuele verplichtingen of daaruit voortvloeiende schade van de Klant als gevolg van stakingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoer, elektriciteits- en telecommunicatiestoornissen, bedrijfsstoornissen, wanprestaties en/of overmacht van haar leveranciers, vergunningsvereisten en andere juridische en administratiefrechtelijke vereisten, die allen als overmacht gelden.

5.2. Indien de overmachtsituatie langer duurt of dreigt te duren dan 10 werkdagen, dan heeft Cogn-IT van rechtswege het recht om de overeenkomst onmiddellijk bij aangetekende brief te ontbinden, zonder een voorafgaand beroep op een rechter en zonder enige schadeloosstelling. In zo’n geval zal Cogn-IT recht hebben op de betaling door de Klant van alle reeds geleverde goederen of diensten en van de kosten die reeds gemaakt werden met het oog op de toekomstige uitvoering van de overeenkomst.

5.3. De niet-nakoming door Cogn-IT van haar contractuele verplichtingen als gevolg van zulke overmachtsituaties is geen grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant.

6. Vertrouwelijke informatie

6.1. De partijen zullen elke informatie waarvan redelijkerwijze aangenomen kan worden dat zij vertrouwelijk is, strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet bekendmaken aan derden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere partij.

6.2. Cogn-IT zal het recht hebben om het bestaan van de overeenkomst met de Klant bekend te maken voor publiciteits- en andere commerciële doeleinden.

7. Intellectuele en eigendomsrechten

7.1. Elk intellectueel, industrieel of ander eigendomsrecht op werken die gecreëerd zijn door Cogn-IT, haar werknemers, consultants of onderaannemers in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (inclusief software, materiaal, technologie, vaardigheden, know-how en informatie over het gebruik ervan), blijft de exclusieve eigendom van of in licentie gegeven aan Cogn-IT en/of haar licentiegevers, al naargelang het geval. De levering van goederen en/of diensten door Cogn-IT aan de Klant houdt geen enkele overdracht in van enig zulk recht. De vergoedingen betaald door de Klant houden geen betaling in voor de overdracht van enig zulk recht.

7.2. Indien de partijen toch uitdrukkelijk en schriftelijk de overdracht van zulk recht overeengekomen zijn, dan blijft Cogn-IT titularis van dat recht tot op het ogenblik van de betaling door de Klant van de volledige prijs en alle bijkomende kosten (interesten en schadevergoeding wegens laattijdige betaling van facturen inbegrepen).

8. Waarborgen

8.1. Alle contractuele verplichtingen van Cogn-IT zijn inspanningsverbintenissen. Cogn-IT geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete waarborg in verband met de goederen of diensten, hierbij inbegrepen enige waarborg voor de geschiktheid voor een bepaald doel of verhandelbaarheid ervan.

8.2. De Klant zal steeds de nodige maatregelen treffen om de integriteit, de veiligheid en het onderhoud van de software, de hardware en alle andere materialen te vrijwaren.

8.3. In geval van een vermeende slechte werking van de goederen of diensten zal de Klant actief meewerken aan alle onderzoeken die als doel hebben de oorzaak ervan te achterhalen en alle maatregelen treffen om bewijzen veilig te stellen die relevant kunnen zijn.

8.4. Alle goederen of diensten die aan de Klant geleverd worden door een onderaannemer van Cogn-IT of die aan Cogn-IT door een derde geleverd worden en die Cogn-IT op haar beurt aan de Klant levert, zijn enkel onderworpen aan de waarborg- en aansprakelijkheidsvoorwaarden die gelden tussen deze onderaannemer of derde en Cogn-IT.

8.5. Cogn-IT is enkel aansprakelijk voor een gebrek in het geleverde goed of de geleverde dienst dat bestaat op het ogenblik van de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 maanden te rekenen vanaf de levering. In geval van een gebrek heeft de Klant geen recht op een schadevergoeding. Indien het gebrek een goed betreft, heeft de Klant enkel recht op het kosteloze herstel van het goed of de dienst of de kosteloze vervanging van het goed of de dienst, naar keuze van Cogn-IT. Indien de kosteloze vervanging of verbetering onmogelijk of buiten verhouding is, heeft de Klant enkel het recht om een passende prijsvermindering te eisen.

8.6. Om omtrent een gebrek of tekortkoming van Cogn-IT enig recht te kunnen laten gelden, moet de Klant Cogn-IT bij aangetekende brief op de hoogte brengen binnen een termijn van 3 werkdagen na de dag waarop de Klant het gebrek, de tekortkoming of het schadeverwekkend feit heeft vastgesteld. De rechtsvordering van de Klant verjaart na verloop van 1 maand vanaf de dag waarop hij het gebrek, de tekortkoming of het schadeverwekkend feit heeft vastgesteld.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Cogn-IT is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade en indirecte schade of verlies, verlies van gegevens, recuperatie van gegevens, winst, inkomsten, omzet of andere financiële of commerciële verliezen, ongeacht of deze voorvloeit uit de niet-naleving van een contractuele of buitencontractuele verplichting.

9.2. In elk geval is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Cogn-IT ten aanzien van de Klant beperkt tot 1000 euro per voorval, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid van Cogn-IT voortvloeiend uit de overeenkomst beperkt is tot 50% van de totale waarde van de overeenkomst.

10. Duur en ontbinding

10.1. De duur van de overeenkomst is onbepaald (in beginsel tot het einde van het project), tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd is overeengekomen.

10.2. In elk geval heeft Cogn-IT steeds het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder enige schadevergoeding, zonder verdere kennisgeving of ingebrekestelling en zonder een voorafgaand beroep op een rechter indien : (a) de Klant tekortkomt aan een contractuele verplichting en hij deze niet afdoende rechtzet binnen een termijn van 10 werkdagen na de kennisgeving door Cogn-IT van de tekortkoming, (b) de Klant zijn faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of vereffend of onvermogend wordt, of (c) de juridische controle over de Klant wijzigt.

11. Niet-afwerving

11.1. Tijdens de duur en gedurende 12 maanden na de beëindiging van de overeenkomst zal de Klant geen werknemers, consultants, vertegenwoordigers of onderaannemers van Cogn-IT of hun personeel, die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht hun statuut, tewerkstellen, aanwerven of rechtstreeks of onrechtstreeks benaderen met het oog op aanwerving of rechtstreekse of onrechtstreekse samenwerking onder eender welke vorm.

11.2. Indien de Klant dit artikel schendt, zal hij per schending automatisch en van rechtswege gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het totale brutoloon van de betrokken werknemer, consultant, vertegenwoordiger of onderaannemer over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de niet-naleving van dit artikel door de Klant, wat de partijen beschouwen als een inschatting van de redelijke schade die voortvloeit uit een schending van dit artikel.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

12.1. Deze Algemene Voorwaarden en eender welke andere contractuele bepalingen tussen Cogn-IT en de Klant worden beheerst door het Belgisch recht.

12.2. Elk geschil zal beslecht worden door de rechtbanken van Brussel.

CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND!

Heeft u een vraag, aarzel niet ons te contacteren. Wij maken graag tijd voor u vrij.